Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 29.mars 2022

Til stede: Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Jan Aage Mortensen,  Hege Berg, Vidar Liøkel.
Forfall: Olav Rostad, Sissel Moldjord, Thor I. Halvorsen.

Sakliste
1. Godkjenning referat forrige møte
Vedtak: Referat fra 23. februar godkjent.

2. Kostnad/utlegg renovasjon Gammelosen, status
Orkanger Vel er fakturert 2257,50 for renovasjon i Gammelosen i 2021. Vi er ikke fakturert tidligere. Under eventuelt 23. februar ble det vedtatt å be kommunen dekke kostnadene, men ikke referatført noe ansvar for å følge opp. 
Vedtak: Geir Knutzen kontakter Orkland kommune og evt Retura/Remidt for å avklare ansvar og få beløpet kreditert.

3. Regnskap, budsjett, gjennomgang før årsmøtet
Arve Holmeng orienterte. Regnskapet er revidert med et resultat på 26 000. Budsjettet er justert i henhold til tidligere vedtak med et underskudd på 303 500, kommunal støtte på 150 000 til innkjøp av sand er ikke tatt inn.
Vedtak: Forslag til regnskap og budsjett godkjent.

4. Dugnad Gammelosen og behov for utstyr 
Vedtak: Vi reparerer benker i stedet for å kjøpe. Geir Knutzen tar dette opp med dugnadsgruppa.

5. Status kjøp av sand
Geir Knutzen orienterte: Orkland kommune vedtok 23. mars å støtte Orkanger Vel med 150 000 kr for innkjøp av sand. Kommunedirektøren skal ta kontakt om praktisk løsning. Kommunen har imidlertid orientert Statsforvalteren fordi etterfylling av sand er søknadspliktig etter Forurensingsloven. Leverandør Roslagen AS sendte sandprøver omgående etter henvendelse fra oss (Jan Aage Mortensen). Statsforvalteren krever nå sedimentprøver fra Gammelosen. Analyse vil ta 20-25 dager og deretter 6 uker høring før saksbehandling og beslutning.
Vedtak:
-  Jan Aage Mortensen kontakter Statsforvalteren for å forklare saken og få informasjon om hvorfor vi trenger sedimentprøver.
- Jan Aage kontakter Roslagen AS for å høre om de kan levere på kort tid etter et evt vedtak i sommer. Da kan vi ta stilling til om vi skal etterfylle i år eller legge alt i deponi hos Mardahl til våren 2023.
- Jan Aage kontakter Steinkjer kommune om hvordan det er ordnet med leveranser til strand der.

6. Eventuelt
- Skiltportal Nerøra: 
  Hans kontakter Alldesign. Ønske om å få inn Terna.
- Skateparken:
   Intet hørt fra kommunen om reetablaring. 
- Giro medlemskontingent:
   Hans oppdaterer tekst og bestiller 2000 stk. til kr 200 og 100 
   stk kr. 500. Vi oppfordrer folk til å gi grasrotandelen til 
   Orkanger Vel.
- Sentrumsplan og Thamshavn Næringspark
   Hans orienterte, Orkanger Vel avgir høringsuttalelse om 
   arealdelen i mai/juni.         

 

Publisert 30.03.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse