HjemOm ossReferater2023MøtereferaterStyremøte 1. februar 2023

Styremøte 1. februar 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Hege Berg, Vidar Liøkel. Forfall: Thor I. Halvorsen.

1. Referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 8. november 2022 godkjent.

2. Status kalendersalg/økonomisk status
Arve Holmeng orienterte:
Kalenderne praktisk talt utsolgt. Vidar har gjort en formidabel innsats.
To lærepunkt:
– Bedre system for å få inn og omfordele restopplag i god tid
– Mange åpner ikke døra, prøve salg på OTI eller Amfi.
Ca 600 000 på konto.
288 medlemmer, en mer enn i 2021.

3. Oppfølging div. brev/søknader Orkland kommune
Undersøkelser av grunnen i Gammelosen, Hans Kringstad orienterte:
Undersøkelser har kostet kommunen 334 000. Formannskapet vedtok i november å bruke vedtatt støtte på 150 000 til Orkanger Vel til delvis å finansiere undersøkelsene. Det forutsettes en ny bevilgning når/hvis Statsforvalteren godkjenner at det legges ut sand, noe som virker lovende basert på en rapport fra  Norconsult. Konklusjonen forkortet: 
«Det er påvist høye konsentrasjoner av PAH i sediment i to stasjoner i området hvor Hermetikkfabrikken brant. Det er i tillegg påvist konsentrasjoner av antracen i nedre del av tilstandsklasse Ill i store deler av Gammelosen, samt enkelte konsentrasjoner av tungmetaller over tilstandsklasse II i to stasjoner. Risikovurderingen viser en risiko forbundet med opptak av PAH i organismer og konsentrasjonen av PAH i porevannet, samt at det kan være en human risiko ved eventuelt inntak av skalldyr eller fisk fra Gammelosen. Det er ikke påvist noen risiko for human helse i forbindelse med bading i Gammelosen knyttet til innholdet i sedimentet. Norconsult anbefaler likevel at Orkland kommune tildekker områdene hvor det er påvist høyest forurensing av PAH i sedimentene med rene masser. På den måten vil forurenset sediment bli isolert og ikke være i kontakt med omgivelsene rundt.»

Vedtak: Jan Aage Mortensen kontakter saksbehandler hos Orkland kommune og Statsforvalter om godkjenning for å legge ut sand. Jan Aage etterspør også analyseresultat fra prøver av synlig forurensing på vannflata. Vi tar stilling til innkjøp av minst 240 kbm sand fra Roslagen så snart som mulig.

4. Budsjett 2023
Vedtak: Arve Holmeng lager forslag til budsjett før neste styremøte. 
Noen aktuelle investeringer: Sand, tiltak i Nerviksfjæra, tursti Nerviksbakken-Joplassen, mulig steinsetting på stranda vest for utløpet av Gammelosen, tavler i Gammelosen, belysning og blomsterurner ved kapellet, ny nettside.

5. Status styre 2023
På valg: Olav Rostad, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Thor I. Halvorsen og Vidar Liøkel.
Årsmøte skal avholdes innen 31. mars og kunngjøres senest tre uker tidligere.
Vedtak: Årsmøte avholdes 23. mars kl. 19 i OIFs klubbhus. Geir bestiller lokale.

6. Eventuelt.
     – Nettside: Behov for ny løsning, Hans har dialog med Alldesign/Exigo for pris og teknisk løsning.
     – Lys skateparken: Ingen respons fra kommunen, må følges opp til våren.
     – Kapellet, belysning: Geir Knutzen undersøker status.

Neste styremøte: Onsdag 1. mars