HjemOm ossReferater2024ÅrsmeldingerÅrsmelding Orkanger Vel for 2023

Årsmelding Orkanger Vel for 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

STYRET I 2023 HAR BESTÅTT AV:
Leder: Olav Rostad.
Nestleder: Geir Knutzen.
Sekretær: Hans Kringstad
Kasserer: Arve Holmeng.
Styremedlemmer: Anita Holten, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen.
Varamedlemmer: Hege Berg, Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel.
Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad.
Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité.


STYREMØTER OG SAKER
Det har vært sju ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:

Sand til Gammelosen:
Statsforvalteren avslo søknaden om å kjøpe sand fra vestlandet av frykt for spredning av arten havnespy, og anbefalte å søke om uttak fra Midt-Norge i stedet. Velforeninga fikk høsten 2023 kontakt med en mulig leverandør på Kvenvær på Hitra. I desember godkjente Statsforvalteren en søknad om uttak fra forekomsten på Hitra. Avtale om pris og mengde ble ikke avklart i 2023. Som en plan B har Orkanger Vel gjort avtale om kjøp av 400 kbm kalksand fra Glærum kalksteingruve i Surnadal. Orkland kommune har tidligere vedtatt å støtte innkjøp med 150 000 kr.

Kloakkforurensing i Gammelosen:
Orkland kommune innførte regelmessige vannprøver etter at det ble påvist utslipp av kloakk. Omfattende feil på kommunens ledningsnett er rettet, og i 2023 ble det bare unntaksvis registrert dårlig vannkvalitet.

Synlig forurensing i Gammelosen:
Etter påtrykk fra Orkanger Vel inngikk Orkland kommune i 2023 et samarbeid med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for å finne kilden. Den ble ikke identifisert i løpet av 2023 trass i perioder med store mengder synlig forurensing både i Gammelosen og ellers i indre del av fjorden

Tursti Nerviksbakkan/Joplassen/Lysthusflata:
Joplassen Vel har refundert deler av støtten på 100 000 kr fra Orkanger Vel. Salvesen & Thams har satt opp lys og delvis bygd ny trasé – det siste etter ønske fra Joplassen Vel. Den nye htraséen er svært bratt. Orkanger Vel har satt av midler til å gruse opp den delen av opprinnelig trasé som ikke er utbedret.

Orkanger mot sjøen
Orkanger Vel bevilget 50 000 kr til prosjektet, som er en historisk vandring fra Jenssen-brygga fram til Nervikjsfjæra.

Trivselsprisen
Ildsjelene bak restaureringa av Jenssen-brygga, med Orkanger historie i spissen, fikk Trivselsprisen 2023 – en plakett og en sjekk på 10 000 kr. Kjell Solem mottok prisen på vegne av dugnadsgjengen. Dette var 16. gang vi delte ut prisen.

Ny nettside
Styret satte av midler til å etablere ny nettside. Dagens side holder ikke lenger mål teknisk og sikkerhetsmessig. Ambisjonen er å sikre materiale produsert i perioden fra 2008, og å puste nytt liv i orkangervel.no som en informasjonskanal for lokalsamfunnet.

Fellesfyrverkeri nyttårsaften
Orkanger Vel støttet med 10 000 kr og bidro med praktisk hjelp til annen finansiering. Tiltaket ble en suksess.

Andre saker:

  • Vedlikehold av utstyr og nye bilder på tavler i Gammelosen.
  • Samarbeid med dugnadsgruppa «Brødrene Gammelosen».
  • Innspill til kommunen og vegvesenet om skjerming i Gammelosen ved stenging av Bårdshaug bru.
  • Skateparken, utbedringer og purring på kommunen for bedre lys.
  • Frisbeegolf på Orkanger – befaringer for å finne egnet sted.

ANNEN AKTIVITET

  1. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med «Brødrene Gammelosen» gjennom hele sommerhalvåret.
  2. juni arrangerte vi Familiedag i Hermetikken i strålende vær.
  3. oktober takket vi dugnadsgjengen i Gammelosen med middag og hyggelig sammenkomst på O75.
  4. november bidro velforeninga ved lysfesten i Gammelosen.
  5. desember deltok Orkanger Vel ved julegrantenninga på torget.

I tillegg har styremedlemmer i Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen og selge Orkanger Vels årskalender. Her har Vidar Liøkel gjort en formidabel innsats som dørselger.


ØKONOMI
Orkanger Vel har god økonomi. Bankinnskudd var ca. kr. 600 000 ved årsskiftet. De største, faste inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av Orkanger-kalenderen. Nesten hele opplaget på 600 produserte kalendere er solgt.
Vi hadde 288 betalende medlemmer, samme antall som i 2022.