HjemOm ossReferater2023ÅrsmeldingerÅrsmelding Orkanger Vel for 2022

Årsmelding Orkanger Vel for 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

STYRET  I 2022 HAR BESTÅTT AV:
Leder: Olav Rostad
Nestleder: Geir Knutzen 
Sekretær: Hans Kringstad
Kasserer:  Arve Holmeng
Styremedlemmer: Anita Holten, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen
Varamedlemmer: Hege Berg, Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad
Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité.

STYREMØTER OG SAKER
Det har vært sju ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:

Skiltportal til Trehusbyen Nerøra: 
Portal ble innkjøpt og montert i krysset Thamshavnveien/Bekkfaret, en investering på ca. 40 000 kr.

Sand til Gammelosen: 
Orkland kommune vedtok å støtte innkjøp med 150 000 kr, som tilsvarer ca. halvparten av en båtlast på 240 kbm. Nye regler førte til at kommunen som grunneier må søke Statsforvalteren om tillatelse til å fylle på skjellsand. Statsforvalteren krevde sedimentprøver. De viste miljøgifter i grunnen bla ved Hermetikken. En rapport fra uavhengig konsulent slo høsten 2022 fast at forurensinga ikke representerer noen helserisiko ved bading, og at tildekking med sand er en fordel. Saksbehandlinga tok hele året. Innkjøp måtte utsettes i påvente av en avklaring.

Kloakkforurensing i Gammelosen:
Vannprøver avslørte kloakkutslipp både ved stans ved Gammelosen renseanlegg og fra overvannsledninger med utløp i Gammelosen. Kommunen frarådet bading. I hele andre halvår av 2022 pågikk arbeid med å kartlegge og rette feilkoblinger kloakk/overvann på Orkanger.

Synlig forurensing i Gammelosen:
Flere turgåere varslet over tid om store flak med en tilsynelatende fettholdig hinne på vatnet i Gammelosen. Orkland kommune lanserte ulike teorier uten å konkludere i løpet av 2022. Velforeninga er bekymret for at den uidentifiserte forurensinga skyldes utslipp, og at Gammelosens status som trygg badeplass blir ødelagt uten en overbevisende avklaring og løsning.

Skateparken: 
Kommunen reetablerte parken våren 2022 etter flere års forsinkelser, men med feil vi har forsøkt å følge opp. Blant annet mangler lys av samme standard som på det opprinnelige anlegget.

Tursti Nerviksbakkan/Joplassen/Lysthusflata: 
Videre oppgradering av det midterste partiet er avtalt med OIF, men utsatt til 2023. 

Andre saker:
– Arealplan for Orkland og sentrumsplan for Orkanger, Orkanger Vel avga høringsuttalelse.
– Nerviksfjæra friområde, planer.
– Vedlikehold av utstyr og nye bilder på tavler i Gammelosen.
– Samarbeid med dugnadsgruppa «Brødrene Gammelosen».
– Ny p-plass ved Den Gode Hyrdes kapell, mulig bidrag fra velforeninga til gatelys og blomsterurner.
– Arboretet i Hovslund.

ANNEN AKTIVITET
30. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med «Brødrene Gammelosen» gjennom hele sommerhalvåret. 
26. juni arrangerte vi Familiedag i Hermetikken.
28. oktober takket vi dugnadsgjengen i Gammelosen med middag og hyggelig sammenkomst på O75.
26. november deltok Orkanger Vel ved julegrantenninga på torget.
I tillegg har styremedlemmer i Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen, rydde strendene og montere lys i Gammelosen i mørketida og selge Orkanger Vels årskalender. Her har Vidar Liøkel gjort en formidabel innsats som dørselger.  

ØKONOMI
Orkanger Vel har god økonomi. Bankinnskudd var 689 000 kr ved årsskiftet. De største, faste inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av Orkanger-kalenderen. Nesten hele opplaget på 600 produserte kalendere er solgt.
Vi hadde 288 betalende medlemmer i 2021, det er på samme nivå som i 2021.
Orkanger Vel mottok betydelige minnegaver ved Konrad Sæthres, Jan Oddvar Krangsås´ og Gunnar Edvin Hermos bortgang.