Hjem Aktuelt Orkanger storhavn: Hvem skal betale trafikksikkerhet?

Orkanger storhavn: Hvem skal betale trafikksikkerhet?

Publisert:

|

Oppdatert:

Tilbakeblikk utvalgte artikler – publisert 12.02.2017:
Denne brua er usikret skolevei. Her kjører:
* 3000 biler i gjennomsnitt hvert døgn.
* 400 er tungtransport.
Trafikken kommer til å øke med havneutbygging, men ikke så mye at Trondheim Havn vil betale for sikring. Spillet har startet: Barn vs penger.

Kommunen stiller/stilte krav
Utbygging til storhavn er en innfløkt sak. Nå skal Orkdal kommune legge ut Havnas forslag til reguleringsplan for Grønøra Vest på høring.

Trafikk er ett av mange tema i planen. Trafikk får ekstra oppmerksomhet fordi Orkdal kommune har vedtatt såkalte rekkefølgekrav. Det tøffeste (Havneveien i kulvert) droppet kommunestyret fort, men følgende lever fortsatt:

Før nye arealer tas i bruk skal det etableres

1. Bru for myke trafikanter over Skjenaldelva ved banen til Glimt, og derfra ny trase for gang og sykkel videre til Grønøra Vest.
2. Bedre sikkerhet der gang- og sykkelvegen Råbygda-Orkanger krysser Fv 460 (nær krysset mot E39 ved flishoggeriet).
3. Ny gang- og sykkelbru ved Grønørbrua.

Hva er «trafikksikker løsning»?
Det siste har på ny blitt aktualisert. Da saken kom til politisk behandling hadde rådmannen gjort om kravet fra ny bru ved Grønørbrua til det mer generelle «trafikksikker løsning».

Det kan i praksis bety alt fra ny bru og ned til en liten utvidelse av det smale fortauet. Flertallet i hovedutvalg forvaltning gjorde om forslaget og krever konkret:
* gang- og sykkelbru, eller
* fortau som er bredt nok til vinterdrift og har fysisk skille mot kjørebanen.

Tanken er at bare disse tiltakene er trafikksikre nok og i tillegg oppleves som så trygge at alle unger får sykle til og fra skolen og andre tilbud. Altså at gang- og sykkeltraseen blir brukt.

For dyrt – og ikke vårt bord
Havna mener de tre tiltakene nevnt over vil koste over 60 mill. kr. og at det er uaktuelt for Havna å punge ut. Tre begrunnelser som henger sammen:
1. Trafikkøkning fra Havna vil utgjøre bare en liten del av den totale trafikkøkningen i framtida.
2. Havna har ikke lov til å bruke egen kapital på tiltak som ikke er direkte knyttet til havnedrifta (som 1 – veger og bruer mange andre bruker).
3. Tiltakene er svært kostbare.

Tautrekking med Havna
Dermed er det duket for forhandlinger mellom Trondheim Havn og Orkdal kommune om hva Havna vil og kan bidra med. Det åpner for diskusjon om billigere løsninger på Grønørbrua.

En trafikkanalyse fra Norconsult ligger til grunn for Havnas standpunkt om ikke å betale. Hovedfunnet er altså at Havna ikke er hovedårsak til at trafikken øker på vegnettet i framtida.

100 nye jobber innen 2045
Analysen berører et annet viktig spørsmål når Orkdal kommune skal vurdere fordeler og ulemper med å satse på storhavn: Sysselsetting. Havna vil kreve store areal men gi relativt få arbeidsplasser.

Trafikkanalysen legger til grunn at Havna gir 100 ekstra arbeidsplassser knyttet til havnedrift og truckstop (trailervask mm) på Grønøra innen 2045. 100 nye arbeidsplasser i løpet av drøyt 25 år fører til liten økning i personbiltrafikk, heter det.

Som et apropos: Isfjord Norway alene gir 100 nye arbeidsplasser over natta neste år – og mer trafikk.

Nøkkeltall om trafikk
Her er noen nøkkeltall fra analysen for året 2045:

 • 300 000 trailere:
  Med maksimal kapasitet (i 2045) vil Havna føre med seg 1250 ekstra kjøretøy per døgn. 1000 av disse vil være tungtransport. Med andre drøyt 300 000 ekstra tungtransporter per år.
 • Annen trafikk øker mer:
  Prognosene sier at trafikken generelt vil øke med nesten 40 prosent innen 2045, langt mer enn det Havna vil påføre Orkanger.
 • Havnas andel av trafikken i 2045:
  * E39 ved Bårdshaug: Bare 1-2 prosent fra Havna.
  * Grønørbrua: Inntil 10 prosent.
  * Gammelosveien: Inntil 20 prosent.
 • Økning i tunge kjøretøy per døgn 2016-2045:
  E39 ved Bårdshaug: 1200 (nå) -1800 (i 2045).
  Grønørbrua: 400 -1200
  Gammelosen: 300 – 900

Tallene over er rundet av og forenklet fordi analysen omfatter flere varianter. Uansett er hovedfunnet en tredobling av tungtrafikk ved Gammelosen og på skoleveien ved Grønørbrua, men «bare» en økning på 50 prosent på Bårdshaug. Dette forutsetter at Gammelosveien er åpen.

Fortsatt bom ved Gammelosen?
Norconsult har tidligere anbefalt å stenge for gjennomkjøring av hensyn til bomiljøet. Nå fraråder Norconsult å stenge Gammelosveien (i 2045) hvis det ikke er gjort noe med E39 på Bårdshaug. Årsaken er at maksimal utnytting av ny storhavn pluss generell trafikkvekst vil skape kø på Bårdshaug.

Norconsult påpeker samtidig at permanent stenging er nødvendig for å drive byutvikling i de attraktive områdene mot Orkdalsfjorden.

Færre kontainere, ikke flere
Selv pessimistene blant oss tror vel at bedre eller ny E39 vil være på plass innen 2045. For øvrig er det usikkert om Havna blir bygd ut, og veldig usikkert om den noen gang når maks kapasitet. Maks kapasitet betyr 5-6 dobling av dagens kontainertrafikk pluss havn for ro ro-skip mm. Kontainertrafikken har falt i stedet for å øke de siste par årene.

Men mye tilsier kraftig økning i tungtrafikk samme hva Havna gjør.

Tverradkomsten
Beboere i Moan har klaget til Orkdal kommune på økt trafikk etter at Gammelosveien ble stengt på kveld/natt og helg. Ifølge analysen går nesten all tungtrafikk til/fra Havna mellom kl 07 og 17, altså når Gammelosveien er åpen. Sammenhengen er derfor tvilsom.

Tverradkomsten: Folk klager på økt trafikk og hevder yrkessjpæører bryter forbudet mot makslengde på 12 meter. Kommunen har fått i oppdrag å kartlegge trafikkmengde før og etter bom ved Gammelosen. Dette er knyttet til Havna. Nå kommer Isfjord Norway bak OTI uten at det har vært tema.

Analysen varsler en «mindre» lekkasje av trafikk via Tverradkomsten ved utbygging av storhavn på Grønøra Vest, enten Gammelosveien skulle bli stengt eller ikke. Årsak er at E39 vil være raskere enn å kjøre via Tverradkomsten og sentrum.

Veldig grovt anslått antydes ca 50 flere tunge kjøretøy i døgnet i Tverradkomsten. Man legger til grunn kombinasjon av små men tunge kjøretøy og noen som bryter forbudet mot makslengde på 12 meter.

NB! Du finner alle artikler på Orkanger Vels gamle nettsted her. Klikk på et årstall og velg.