Hjem Aktuelt Derfor blir det ikke mer korallsand i Gammelosen

Derfor blir det ikke mer korallsand i Gammelosen

Publisert:

|

Oppdatert:

Mennesker på stranda i Gammelosen på en solskinnsdag

Statsforvalteren har sagt endelig nei til å bruke korallsand fra havet utenfor Bergen på strendene i Gammelosen. Hovedårsaken er frykt for at uønskede arter som havnespy kan bli med på lasset.

Dermed er det slutt på en 20 år lang tradisjon med å fylle lekker sand på de fire strendene ved vannspeilet. 

Det er nå Orkland kommune som grunneier som må håndtere saken videre – eventuelt med hjelp fra Orkanger Vel. Statsforvalteren holder muligheten åpen for å godta sand hentet fra kysten av Trøndelag. Problemet er at ingen har skaffet seg konsesjon (godkjenning) for å ta ut sand i området.

Orkanger Vel har planlagt et større kjøp i to år mens Statsforvalteren har stilt krav om undersøkelse av grunnforholdene. Enkelte steder er det påvist gamle synder i grunnen, men de utgjør ingen risiko ved bading. Paradoksalt nok ville tildekking med mer sand være en fordel.

Orkanger Vel håpet mellomlagring på land på Grønøra over vinteren ville ta livet av mulige, uønskede arter. Men heller ikke det er trygt nok, ifølge Statsforvalteren. 

 ESSENSEN I AVSLAGET:
«Hensynet til faren og risikoen forspredning av fremmede arter ved mottak av skjellsand fra Vestlandet, samt klimahensyn og naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp tillegges vekt i vår vurdering.

Statsforvalteren mener at fordelene, herunder samfunnsnytten, av tiltaket ikke veier opp mot de miljøkonsekvensene tiltaket eventuelt vil kunne medføre, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd.

Statsforvalteren vurderer at det er viktigere å hensynta Trondheimsfjorden og det biologiske mangfoldet, enn å tillate utlegging av sand som potensielt kan forringe tilstanden i vannområdet, samt medføre skade på et artsrikt område med store naturverdier.

Det er store sandforekomster i området Hitra/Frøya og utenfor Fosen. Eneste håp nå er å finne et rederi som vil søke konsesjon for uttak et sted der – og at myndighetene godkjenner søknaden.
Statsforvalteren har innskjerpet praksis de siste månedene. Indre Fosen fikk godkjent transport fra havet utenfor Bergen i fjor sommer. Orkland måtte vente mens det ble foretatt grunnundersøkelser i Gammelosen.»