Hjem Aktuelt Ett skritt nærmere batteribyen Orkanger

Ett skritt nærmere batteribyen Orkanger

Publisert:

|

Oppdatert:

Med 32 mot 9 stemmer vedtok Orkland kommunestyre tirsdag en plan som KAN gi Orkland en gigantisk, grønn næringspark med batterifabrikk som motor. Politikerne stiller seks tilleggskrav. De skal blant annet sikre at mer myr blir reparert andre steder i Orkland enn det som går tapt i Ustmarka.

Områdeplanen Eiktyr er en overordnet plan som må følges opp med mer detaljerte planer før en eventuell utbygging. Her er de seks kravene som kommer på toppen av bestemmelsene Kommunedirektøren har foreslått:

Bare «grønn» industri
1) Det første delområdet (kalt BI1 i planen) skal benyttes til produksjon innenfor batteriverdikjeden. Annen grønn industri som gir sirkulærøkonomisk merverdi sammen med batteriproduksjon er tillatt.
Formål: Åpne for biokull, biogass eller annen produksjon som kan fungere sirkulært sammen med batterifabrikk. Unngå at området settes av til feks produksjon av kryptovaltuta. (Området er den delen av Ustmarka som ligger nærmest Orkanger. Det måler ca 1000 dekar.)

Unngå naturtap – sikre myr til restaurering
2) Før igangsetting på et delområde skal tiltakshaver sikre areal for restaurering i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet for det prosjekterte arealet. 
Formål: Sikre at utbygger har nok drenerte myrområder å restaurere. Som en tommelfingerregel må det restaureres tre ganger så mye myr som det blir bygd ned for å veie opp for tapet. Innenfor utbyggingsområdene et det 767 dekar myr.

Reparere myr før fabrikkdrift
3) Erstatningsarealer for myr og matjord skal være restaurert i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet. 
Formål: Sikre at utbygger gjør ferdig restaurering av myr før en fabrikk blir satt i drift.

Restaurere annen myr mens myr bygges ned
4) Ved nedbygging av myrjord skal restaurering skje parallelt med nedbygging.
Formål: Sikre at restaurering skjer samtidig som utbygging av industriområder pågår, og ikke blir utsatt.

Unngå steinørken – trinnvis utbygging
5) Før det gis igangsettingstillatelse på et nytt delområde skal andre delområder være ferdigstilt med en BYA på minst 50 % dersom det skal tillates virksomheter utenfor batteriverdikjeden. 
Formål: Unngå at områder blir liggende brakk (steinørken). Bestemmelsen innebærer i praksis at et delområde i parken må være så godt som ferdig utbygd før man kan gå videre til neste område.

Vise at reparasjon virker
6) I utbyggingsfasen er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. I etterkant av prosjektet der gjenvinning av myr er blitt foretatt, må utbygger sørge for å dokumentere at tiltakene har hatt ønsket effekt.
Formål: Krav om å vise at naturvern- og reparasjonstiltak virker etter hensikten.

Skal forhandle med staten
Ustmarka-planen er på hele 6 600 dekar. Halvparten – nesten 3 300 dekar – er foreslått avsatt til utbygging. Vedtaket tirsdag er en godkjenning av de første 1 000 av 6 600 dekar. Vedtaket innebærer at Orkland kommune skal forhandle med Statsforvalteren om resten av arealet før saken kan komme til ny behandling. Statsforvalteren mener fortsatt at planområdet er for stort og at deler av det har for mye verdifull myr til at staten så langt vil godkjenne prosjektet.

Vedtaket tirsdag betyr IKKE at det kommer en batterifabrikk eller en grønn industripark, men vi kan være litt nærmere. Kommunen må godkjenne mer detaljerte planer for hvert delområde. Og ikke minst; initiativtakerne Norsk Industriutvikling må skaffe investorer (10-30 mrd. kr.) og kraft.

Vedtaket betyr først og fremst at Norsk Industriutvikling kan gå videre i arbeidet med å skaffe penger og kraftkontrakter. Et nei til en områdeplan ville ha skrinlagt prosjektet før man vet hva som evt. kan komme av ny industri.

Slik stemte partiene:
JA til å gå videre: Ap, Sp, H, SBP, SV, V og FrP (1 av 3). KrFs representant varslet også ja, men måtte forlate møtet før votering.
NEI til å gå videre: PP, INP, Rødt og FrP (2 av 3)

Håp om ny E39?
Ett av argumentene mot prosjektet er mangelen på gode hovedveger og annen infrastruktur på Orkanger. Orkland kommune har allerede tatt opp spørsmålet om ny trase for E39 med Statens vegvesen med henvisning til Eiktyr-planen. Vegvesenet laget et forprosjekt med tunnel under Bakkan og ny bru på Evjen i 2015. Kommunen forsøker nå å puste nytt liv i denne planen. Første trinn vil være å få E39 på Orkanger omtalt i Nasjonal Transportplan. En stor industripark vil kreve bedre veger.