Besøkstall

277 denne måneden

81 175 107 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosen

GammelosenHovedløpet til Orkla gikk der Gammelosen ligger i dag. Resten av deltaet mellom Orkanger og Gjølme dannet et finmasket nettverk av kanaler mellom frodige elveører. Dette ble fylt opp som industri- og havneområde tidlig på 1970-tallet. Vi kjenner det i dag under navnet Grønøra.


Også hovedløpet inn mot Orkanger skulle fylles med stein. Bare en liten sone inn mot Strandveien var tenkt avsatt til buffer mot bebyggelsen.

Nedgangstider førte imidlertid til liten etterspørsel etter industritomter. Samtidig startet blant andre Orkanger Vel et arbeid for å verne Gammelosen som friområde. Politikerne snudde etter hvert, og vannspeilet fikk ligge uberørt.

Men det tok flere år før området framsto som velegnet for rekreasjon og friluftsliv. Bare stikkrenner var opprinnelig lagt under Havneveien, som skiller vannspeilet fra fjorden. Manglende gjennomstrømming førte til forsumping og framvekst av en stor koloni fjærmygg. Kommunen måtte renske opp bunnen og bygge bru for å sikre tilstrekkelig utskifting av vann.

Orkdal kommune satte etter hvert ned et bredt utvalg som skulle lage en plan for Gammelosen og de tilstøtende områdene. Dette resulterte i en visjon med blant annet flere badeplasser med sand, rasteplasser, opplyst tursti og bru ut til øya.

Planen så ut til å bli liggende uten at noen kostnadsberegnet tiltakene eller søkte om tippemidler for å finansiere dem. Det førte til at en gruppe privatpersoner møttes for å komme i gang med konkret arbeid i området.

Orkanger Vel hadde allerede pekt ut Gammelosen som et satsingsområde. Foreninga kom til å bli stående sentralt i det videre arbeidet.

Det ble etablert arbeidsgrupper som skulle kostnadsberegne flere tiltak: Tursti, bade- og grillpass i nordenden og rastepass og badeplass i Hermetikken. (Se egen sak om Hermetikken under ”Våre prosjekter”.)


Disse planene med kalkyler leverte vi til Orkdal kommune. Det systematiske arbeidet startet for alvor vinteren 2005. Orkdal kommune, som grunneier, innledet et nært samarbeid med Orkanger Vel. Etter et visst påtrykk bevilget kommunen sommeren 2005 penger til utbedring av turstien. Kommunen utarbeidet også en tippemiddelsøknad for hele området. I søknaden inngikk blant annet opprusting av stien, lys rundt hele vannspeilet og toalettbygg i nordenden. Orkdal kommune fullførte langt på vei dette arbeidet i 2007.

Orkanger Vel brukte kontingentpenger og gavemidler på å sette i stand tre badeplasser.

Foreninga har videre kjøpt inn bord og benker, badebrygge og badeflåte, satt opp informasjonstavler og flere grillplasser og sørget for omfattende beplantning. Innkjøp av korallsand til strendene utgjorde lenge den største enkeltposten for Orkanger Vel.

I to omganger har vi fått en rekke større trær i gave som kommunen har plantet ut. Vi har kjøpt inn og plantet nærmere 200 prydbusker i området. Og det er satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen mot industriområdet. Sommeren 2007 gjenskapte vi den gamle vannkilden – ”troa” – litt sør for Hermetikken.

I 2010 startet Orkanger Vel arbeidet med et badeanlegg for funksjonshemmede i nordenden. Rullestolbane, asfaltert handikap-parkering og en soltribune tilrettelagt for rullestolbrukere inngår i prosjektet. Det kostet over 300 000 kroner. Orkanger Vel fikk 125 000 kr i støtte fra Extra-stiftelsen og 25 000 fra sanitetsforeninga. Resten betalte vi selv.

I 2013 kjøpte vi den hittil dyreste lasten korallsand; en båtlast fra havet utenfor Bergen til ca 200 000 kroner. Orkdal kommune bidro med 90 000.

I løpet av perioden 2005 til og med 2013 har velforeninga tilført Gammelosen verdier for mer enn en million kroner. Det eksakte beløpet avhenger av hvordan vi verdsetter materielle gaver som for eksempel eiketrær. Dugnadsinnsatsen er ikke inkludert.

Vi arrangerer dugnader vår og høst, og en gruppe frivillige legger ned mye arbeid med skogrydding, beplantning og vedlikehold av badeplasser, flåter og brygger i sommerhalvåret.

Gammelosen har blitt det vi håpet på; et lett tilgjengelig reakreasjonssted for alle aldersgrupper, og til bruk året rundt.  Det er bra for trivselen og folkehelsa.
Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse